Objednávky pálení a veškeré další informace týkající se pěstitelského pálení naleznete na stránkách www.palenicejanova.cz Telefonní číslo pro objednání termínu pálení je: 731 176 746

Kompostárna

Proč jsme vytvořili kompostárnu?

 Ačkoliv se může zdát, že kompostárna a zpracování ovoce spolu vůbec nesouvisí, opak je pravdou.

02_kompost

 Výstavbu kompostárny Janová jsme začali plánovat v roce 2011, jakožto poslední část našeho podnikatelského záměru po výsadbě ovocných sadů a vybudování areálu na zpracování ovoce. Kompostárna tak měla uzavřít přirozený koloběh výroby. Obdobně jako při koloběhu látek v  přírodě, i my si vypěstujeme ovoce ve vlastních sadech, sami si ho zpracujeme ve vlastní provozovně, veškeré odpady vniklé při výrobě zkompostujeme a získáme tím kvalitní hnojivo, které vrátíme zpátky do ovocných sadů. Tento postup je nejen ekologický (neprodukujeme žádné odpady, nepoužíváme chemická hnojiva), ale také ekonomický (získáváme stovky tun kvalitního přírodního hnojiva). 

  Na následujících stránkách naleznete odpovědi na čtyři základní otázky týkající se kompostování.

 Jak naše kompostárna vznikla, jak probíhá vlastní proces kompostování, co kompostujeme a co je výsledkem celého procesu.

 

Jak vznikla – trocha historie

 Historie kompostárny

 Projektovou dokumentaci na výstavbu kompostárny jsme začali připravovat v roce 2011, v roce 2012 jsme pak požádali o dotaci v rámci 40. výzvy Operačního programu životní prostředí, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. Projekt Kompostárny Janová byl vyhodnocen velmi kladně jako smysluplný a pro životní prostředí přínosný a dotace nám byla přidělena. Stavební práce proběhli v druhé polovině roku 2013 a na konci tohoto roku byla stavba zkolaudována.   V květnu 2014 byly Krajským úřadem Zlínského kraje schváleny provozní řády kompostárny z hlediska znečištění ovzduší a odpadového hospodářství. Kompostárna s roční kapacitou 950 tun přijímaných odpadů tak mohla dne 2. června 2014 zahájit provoz. 

Při práci

Při práci

Před zahájením stavby

stavební práce

Stavební práce

míchání surovin

Míchání surovin

03_kompost

Připraveno na zahájení provozu

 

 

Co se kompostuje?

 Co kompostujeme?

 Kompostárnu používáme na biologicky rozložitelný odpad. Tyto odpady na kompostárně třídíme, drtíme, přidáváme odpady z ovoce, mísíme a zakládáme do pásových hromad. Celý proces kompostování je pečlivě monitorován, denně sledujeme a evidujeme teplotu, vlhkost, množství srážek, atd. – podrobnější popis celého procesu je uveden v kapitole Technologie kompostování.

DSC_0157

 

Jak se kompostuje?

 Technologie kompostování

 Technologie kompostování je provozována jako plně řízený proces aerobního termofilního rozkladu organické hmoty s minimalizací emisí pachových látek. V rámci plně řízeného procesu je možno monitorovat a regulovat přístup vzdušného kyslíku, vlhkost a teplotu zpracovávané hmoty. Průběžně bude vedena provozní evidence a zaznamenávány hodnoty sledovaných údajů, zejména vhodný poměr C:N, hodnota Ph, vlhkost zakládky, teplota, doba kompostování. Popis jednotlivých pracovních operací:

 

1/ Třídění odpadu

 V kontejnerech přistavovaných na obecní pozemky je odpad vytříděn, neboť již před přistavením je dohodnuto, zda je kontejner určen na trávu, listí nebo dřevní materiál. U domácností je třeba odpad dodatečně třídit po svozu v prostoru kompostárny (třídění probíhá na zpevněné, vodohospodářsky zabezpečené ploše). Přivezený odpad je tříděn do tří základních skupin: 1.tráva, seno, rostliny, 2.listí, 3.dřevní materiál.

2/ Příjem surovin

 Odpad je vážen na mostové váze a složeny na zabezpečené zpevněné ploše kompostárny. Pracovník kompostárny zde provede prvotní vizuální kontrolu dovezených surovin, z hromady vytřídí suroviny pro kompostování nevhodné. Vstupní suroviny jsou (pokud je to možné) skladovány odděleně, to znamená tráva, listí, dřevní materiál (štěpka). Zjištěné množství je zaevidováno

 

3/ Příprava surovin

 Probíhá dezintegrace vstupních surovin na potřebnou velikost. K tomuto je používán univerzální kompostovací vůz (mobilní kompostárna) připojený k traktoru, který pomocí šneků materiál drtí a mísí zároveň. Vstupní materiál je do vozu nakládán v předem určeném optimálním poměru (na základě odborného posudku) tak, aby výslednou hmotu bylo možno bez dalších úprav zakládat do pásových hromad. Tuto operaci zvládá jeden pracovník, a to včetně následného založení pásové hromady.

 

4/ Zakládání pásových hromad

 Hromady mají tvar pravidelného lichoběžníku o šířce základny 2,50 metru a šířce horní části 2,10 metru. Založení hromady se provádí bočním vysypáváním připravené hmoty z pomalu jedoucího kompostovacího vozu do pásů o zmíněné šíři, konečnou úpravu tvaru hromady pak provádí traktor s čelním nakladačem.

 

5/ Zakrývání pásových hromad

 Pásové hromady se zakrývají plachtou ze dvou důvodů, prvním důvodem je zamezení úniku nežádoucích zápachů do ovzduší, druhým je urychlení procesu kompostování. Pásové hromady jsou plachtami zakryty trvale (mimo dobu překopávání kompostu a zakládky nových pásových hromad).

 

6/ Překopávání kompostu

 Překopávání je nejdůležitější operací celého technologického postupu. Provádí se za účelem provzdušnění kompostu, díky němuž je možno dosáhnout optimálního průběhu mikrobiální činnosti. Je používán překopávač nesený traktorem. Překopávání se v prvních týdnech po založení hromady provádí častěji, v následujících týdnech pak méně často. Kompostovací plocha a rozložení pásových hromad bylo navrženo tak, aby překopávání probíhalo co nejefektivněji.

 

7/ Vlhčení kompostu

 K vlhčení kompostu je používána kapalina uvolněná z pásových hromad kompostu společně s odvodněnou dešťovou vodou. Tato kapalina je zachycována v jímce o kapacitě 29m3. Je používána pouze v případě, kdy je nezávadná a nezvyšuje pachovou zátěž okolí nad přípustnou míru. V případě, že je tato kapalina uznána jako závadná a tudíž nevhodná k vlhčení kompostu, je používána voda z akumulační nádrže (kapacita 10 m3) blízkého areálu na zpracování ovoce (taktéž ve vlastnictví firmy VESELÝ GRUNT s.r.o.).

 

8/ Monitorování průběhu kompostování

 Celý průběh kompostovacího procesu je třeba důsledně kontrolovat a řídit. Mezi sledované veličiny patří zejména teplota (měřena v prvním týdnu po založení hromady denně, následně jednou za tři až čtyři dny – měření probíhá 1 metr pod povrchem hromady teploměrem se zapichovací sondou), vlhkost (měření vlhkoměrem se zapichovací sondou, v prvním týdnu denně, následně jednou za týden), obsah kyslíku (založené hromady je nutné co nejčastěji překopávat – min. jednou týdně, čímž dochází k provzdušnění kompostu a eliminaci zápachu), poměr uhlíku a dusíku (zajištěn správnou skladbou surovin na vstupu), hodnota ph (měřena ph metrem se zapichovací sondou), stabilita a zralost. Všechny zjištěné údaje a hodnoty jsou evidovány a vyhodnocovány

 

9/ Expedice kompostu

 Výstupem ze zařízení je kompost, který je využíván jako hnojivo na zemědělsky využívané plochy. Z tohoto důvodu je také kompost registrován jako hnojivo podle zákona o hnojivech Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Po důkladném vyzrání a kontrole jakosti je kompost bez dalšího meziskladování naložen na velkoobjemové kontejnery a převezen do ovocných sadů, kde je rozmetán po ovocných sadech.

 

Co je výsledek?

Výsledek kompostování.

 Výsledkem celého procesu je voňavý kompost, který připomíná zahradnický substrát.

Kvalita kompostu

 Náš kompost je registrován jako hnojivo u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského To znamená, že byl tímto schválen náš technologický postup a výsledná kvalita kompostu. V registru hnojiv  je možno ho dohledat pod názvem Kompost z Veselého Gruntu, registrační číslo 4241.