Jak vznikla – trocha historie

Historie kompostárny

Projektovou dokumentaci na výstavbu kompostárny jsme začali připravovat v roce 2011, v roce 2012 jsme pak požádali o dotaci v rámci 40. výzvy Operačního programu životní prostředí, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. Projekt Kompostárny Janová byl vyhodnocen velmi kladně jako smysluplný a pro životní prostředí přínosný a dotace nám byla přidělena. Stavební práce proběhli v druhé polovině roku 2013 a na konci tohoto roku byla stavba zkolaudována. V květnu 2014 byly Krajským úřadem Zlínského kraje schváleny provozní řády kompostárny z hlediska znečištění ovzduší a odpadového hospodářství. Kompostárna s roční kapacitou 950 tun přijímaných odpadů tak mohla dne 2. června 2014 zahájit provoz. 

Při práci

Při práci

před zahájením stavby

stavební práce

stavební práce

míchání surovin

míchání surovin

03_kompost

připraveno na zahájení provozu

 

 

 

 

 

 

 

 

pokračování               www.veselygrunt.cz/kompostarna/co-se-kompostuje