Jak se kompostuje?

Technologie kompostování

Technologie kompostování je provozována jako plně řízený proces aerobního termofilního rozkladu organické hmoty s minimalizací emisí pachových látek. V rámci plně řízeného procesu je možno monitorovat a regulovat přístup vzdušného kyslíku, vlhkost a teplotu zpracovávané hmoty. Průběžně bude vedena provozní evidence a zaznamenávány hodnoty sledovaných údajů, zejména vhodný poměr C:N, hodnota Ph, vlhkost zakládky, teplota, doba kompostování. Popis jednotlivých pracovních operací:

 1. rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Kompostárna má k dispozici celkem 5 ks velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistavovány na předem určená místa a následně odváženy nákladním automobilem. Pro potřeby obce jsou kontejnery přistavovány na základě předem stanovených termínů sjednaných s vedením obce. Vždy na začátku sezony je vypracován harmonogram prací na obecních pozemcích, rozmístění kontejnerů pak kopíruje tento harmonogram. Pro potřeby domácností jsou kontejnery přistavovány na předem stanovená místa tak, aby bylo rovnoměrně pokryto území celé obce.

 1. svoz odpadu

Svoz velkoobjemových kontejnerů probíhá vždy v předem stanovených termínech. Nákladní automobil s nosičem plný kontejner naloží (případně vymění za nový) a odveze do areálu kompostárny. Navážení odpadů, jejich zpracovávání a odvoz hotového kompostu je prováděno vždy výhradně v pracovní dny, a to od 7.00 do 15.00 hod.

 1. třídění odpadu

V kontejnerech přistavovaných na obecní pozemky je odpad vytříděn, neboť již před přistavením je dohodnuto, zda je kontejner určen na trávu, listí nebo dřevní materiál. U domácností je třeba odpad dodatečně třídit po svozu v prostoru kompostárny (třídění probíhá na zpevněné, vodohospodářsky zabezpečené ploše). Přivezený odpad je tříděn do tří základních skupin: 1.tráva, seno, rostliny, 2.listí, 3.dřevní materiál.

 1. příjem surovin

Přivezený odpad jsou váženy na mostové váze a složeny na zabezpečené zpevněné ploše kompostárny. Pracovník kompostárny zde provede prvotní vizuální kontrolu dovezených surovin, z hromady vytřídí suroviny pro kompostování nevhodné. Vstupní suroviny jsou (pokud je to možné) skladovány odděleně, to znamená tráva, listí, dřevní materiál (štěpka). Zjištěné množství je zaevidováno.

 1. příprava surovin

Probíhá dezintegrace vstupních surovin na potřebnou velikost. K tomuto je používán univerzální kompostovací vůz (mobilní kompostárna) připojený k traktoru, který pomocí šneků materiál drtí a mísí zároveň. Vstupní materiál je do vozu nakládán v předem určeném optimálním poměru (na základě odborného posudku) tak, aby výslednou hmotu bylo možno bez dalších úprav zakládat do pásových hromad. Tuto operaci zvládá jeden pracovník, a to včetně následného založení pásové hromady.

 1. zakládání pásových hromad

Hromady mají tvar pravidelného lichoběžníku o šířce základny 2,50 metru a šířce horní části 2,10 metru. Založení hromady se provádí bočním vysypáváním připravené hmoty z pomalu jedoucího kompostovacího vozu do pásů o zmíněné šíři, konečnou úpravu tvaru hromady pak provádí traktor s čelním nakladačem.

 1. zakrývání pásových hromad

Pásové hromady se zakrývají plachtou ze dvou důvodů, prvním důvodem je zamezení úniku nežádoucích zápachů do ovzduší, druhým je urychlení procesu kompostování. Pásové hromady jsou plachtami zakryty trvale (mimo dobu překopávání kompostu a zakládky nových pásových hromad).

 1. překopávání kompostu

Překopávání je nejdůležitější operací celého technologického postupu. Provádí se za účelem provzdušnění kompostu, díky němuž je možno dosáhnout optimálního průběhu mikrobiální činnosti. Je používán překopávač nesený traktorem. Překopávání se v prvních týdnech po založení hromady provádí častěji, v následujících týdnech pak méně často. Kompostovací plocha a rozložení pásových hromad bylo navrženo tak, aby překopávání probíhalo co nejefektivněji.

 1. vlhčení kompostu

K vlhčení kompostu je používána kapalina uvolněná z pásových hromad kompostu společně s odvodněnou dešťovou vodou. Tato kapalina je zachycována v jímce o kapacitě 29m3. Je používána pouze v případě, kdy je nezávadná a nezvyšuje pachovou zátěž okolí nad přípustnou míru. V případě, že je tato kapalina uznána jako závadná a tudíž nevhodná k vlhčení kompostu, je používána voda z akumulační nádrže (kapacita 10 m3) blízkého areálu na zpracování ovoce (taktéž ve vlastnictví firmy VESELÝ GRUNT s.r.o.).

 1. monitorování průběhu kompostování

Celý průběh kompostovacího procesu je třeba důsledně kontrolovat a řídit. Mezi sledované veličiny patří zejména teplota (měřena v prvním týdnu po založení hromady denně, následně jednou za tři až čtyři dny – měření probíhá 1 metr pod povrchem hromady teploměrem se zapichovací sondou), vlhkost (měření vlhkoměrem se zapichovací sondou, v prvním týdnu denně, následně jednou za týden), obsah kyslíku (založené hromady je nutné co nejčastěji překopávat – min. jednou týdně, čímž dochází k provzdušnění kompostu a eliminaci zápachu), poměr uhlíku a dusíku (zajištěn správnou skladbou surovin na vstupu), hodnota ph (měřena ph metrem se zapichovací sondou), stabilita a zralost. Všechny zjištěné údaje a hodnoty jsou evidovány a vyhodnocovány.

 1. expedice kompostu

Výstupem ze zařízení je kompost, který je využíván jako hnojivo na zemědělsky využívané plochy. Z tohoto důvodu je také kompost registrován jako hnojivo podle zákona o hnojivech Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Po důkladném vyzrání a kontrole jakosti je kompost bez dalšího meziskladování naložen na velkoobjemové kontejnery a převezen do ovocných sadů, kde je rozmetán po ovocných sadech.

pokračování            www.veselygrunt.cz/kompostarna/co-je-vysledek